User:Sintakso/SPARQL

Poznámky ke SPARQLu částečně inspirované Wikidata Workshopem 2017

KostraEdit

#základní kostra dotazu
SELECT ?subjekt ?subjektLabel WHERE {
 ?subjekt ?predikat ?objekt .
 SERVICE wikibase:label {
  bd:serviceParam wikibase:language "cs,en" .
 }
}

Try it!

PříkladEdit

Základní dotaz, který nalezne všechny položky s výrokem instance of (P31) dog (Q144) a přiřadí jim český, popřípadě anglický štítek:

#psi na Wikidatech
SELECT ?pes ?pesLabel WHERE {
 ?pes wdt:P31 wd:Q144 .
 SERVICE wikibase:label {
  bd:serviceParam wikibase:language "cs,en" .
 }
}

Try it!

PrefixyEdit

Běžně užívané prefixy:

 • wd: - odkazuje na entitu ve Wikidatech
 • wdt: - spjuje entitu s hodnotou konkrétní vlastnosti (v jednoduchých dotazech se tedy používá před vlastností)
 • p: - spojuje entitu s uzlem výroku
 • ps: - spojuje uzel výroku s hodnotou
 • pq: - spojuje uzel výroku s vymezením
 • psv: - získává uzel hodnoty (užitečný např. pro práci s přesností, použití p:vlastnost/psv:vlastnost)
 • prov:wasDerivedFrom - spojuje entitu s uzelem s referencemi
 • pr: - spojuje uzel s referencemi s hodnotou referencí

Seznam prefixů v dokumentaci k MediaWiki

Příklad - vymezeníEdit

Najde položky s výroky country (P17) United States of America (Q30) a significant event (P793) demolition (Q331483) a získá hodnotu vymezení point in time (P585) u significant event (P793):

#zdemolované objekty v USA s datem demolice
SELECT ?polozka ?polozkaLabel ?datumdemolice WHERE {
 ?polozka wdt:P17 wd:Q30 . #najít položky se státem USA
 ?polozka p:P793 ?uzel . #najít položky s vyplněnou významnou událostí
 ?uzel ps:P793 wd:Q331483 . #najít položky s významnou událostí demolice
 ?uzel pq:P585 ?datumdemolice . #získat vymezení datum z výroku významná událost-demolice
 SERVICE wikibase:label {
  bd:serviceParam wikibase:language "cs,en" .
 }
}

Try it!

Příklad - referenceEdit

#všechna tvrzení zdrojovaná WikiSkripty
SELECT ?subjekt ?subjektLabel ?vlastnost WHERE {
 ?subjekt ?vlastnost ?vyrok .
 ?vyrok prov:wasDerivedFrom ?reference .
 ?reference pr:P248 wd:Q9049250 .
 SERVICE wikibase:label {
  bd:serviceParam wikibase:language "cs,en" .
 }
}

Try it!

OpakováníEdit

 • Opakování v subjektu
SELECT ?subjekt WHERE {
 ?subjekt ?predikat1 ?hodnota1 ;
      ?predikat2 ?hodnota2 .
}

Try it!

 • Opakování v subjektu a predikátu
SELECT ?subjekt WHERE {
 ?subjekt ?predikat ?hodnota1 ,
           ?hodnota2 .
}

Try it!

Příklad - opakování v predikátuEdit

#nalezne všechny spisovatele, kteří byli současně herci
SELECT ?spisovatelaherec ?spisovatelaherecLabel WHERE {
 ?spisovatelaherec wdt:P106 wd:Q36180 , #spisovatel
               wd:Q33999 . #herec
 SERVICE wikibase:label {
  bd:serviceParam wikibase:language "cs,en" .
 }
}

Try it!

Strom vlastnostíEdit

Za pomocí syntaxe wdt:vlastnost u subjektu/wdt:vlastnost tvořící strom* wd:kořen stromu

PříkladEdit

#všechny elektrárny v Jihomoravském kraji
SELECT ?elektrarna ?elektrarnaLabel WHERE {
 ?elektrarna wdt:P31/wdt:P279* wd:Q159719 . #elektrárna
 FILTER EXISTS { ?elektrarna wdt:P131* wd:Q192697 } #z výsledků vyfiltrovat jen elektrárny v Jihomoravském kraji
 SERVICE wikibase:label {
  bd:serviceParam wikibase:language "cs" .
 }
}

Try it!

Štítky, popisy, aliasy a odkazy na wikiEdit

 • štítek
  • příklad: ?subjekt rdfs:label štítek"@cs
 • popis
  • příklad: ?subjekt schema:description "popis"@cs
 • alias
  • příklad: ?subjekt skos:altLabel "alias"@cs
 • štítek nebo alias
  • příklad: ?subjekt rdfs:label|skos:altLabel "Štítek nebo alias"@cs
 • filtrování aliasů pouze v češtině
  • ?alias FILTER (LANG (?alias) = "cs") - hodnota ?alias získaná tripletem ?subjekt skos:altLabel ?alias
 • odkazy na wiki
  • viz níže

Příklad - odkazy na cswikiEdit

#najde název článku na cswiki a odkaz na něj pro české spisovatele mající na ní článek
SELECT ?spisovatel ?spisovatelLabel ?nazevclanku ?clanek WHERE {
 ?spisovatel wdt:P106 wd:Q36180 . #spisovatel
 ?spisovatel wdt:P27 wd:Q213 . #české občanství
 ?clanek schema:about ?spisovatel ; #získat odkazy
     schema:isPartOf <https://cs.wikipedia.org/> ; #obsahuje odkaz na cswiki
     schema:name ?nazevclanku . #název článku na cswiki
 SERVICE wikibase:label {
  bd:serviceParam wikibase:language "cs" .
 }
}

Try it!

PříkazyEdit

Seznam běžně užívaných příkazů:

 • OPTIONAL - přiřadí i položky, které neobsahují daný triplet
  • syntaxe: OPTIONAL { ?s ?p ?o }
 • FILTER - vyřadí data, pro která neplatí daná podmínka
  • syntaxe: FILTER (podmínka)
 • FILTER EXISTS - zařadí pouze data odpovídající danému tripletu
  • syntaxe: FILTER EXISTS { ?s ?p ?o }
 • FILTER NOT EXISTS - vyřadí data, která odpovídají danému tripletu
  • syntaxe: FILTER NOT EXISTS { ?s ?p ?o }
 • UNION - sjednocení s dalším dotazem (zobrazí výsledky vyhovující alespoň jednomu z dotazů)
  • syntaxe: { ?s1 ?p1 ?o1 } UNION { ?s1 ?p1 ?o1 }
 • BIND - vytvoří proměnnou, např. na základě výpočtu
  • syntaxe: BIND (výraz as ?proměnná)
 • LIMIT - omezí počet výsledků
  • syntaxe: LIMIT požadovaný počet
 • COUNT - spočítá množství něčeho (dává se mezi SELECT a WHERE, nutno použít s GROUP BY)
  • syntaxe: (COUNT (DISTINCT ?subjekt) AS ?pocetsubjektu), viz níže
 • ORDER BY - seřadí výsledky od nejnižší po nejvyšší
  • viz níže
 • ORDER BY DESC - seřadí výsledky od nejvyšší po nejnižší
  • viz níže

Příklad - čeští autoři s největším množstvím dělEdit

#autoři s největším počtem literárních děl na Wikidatech
SELECT ?spisovatel ?spisovatelLabel (COUNT (DISTINCT ?dilo) AS ?pocetdel) WHERE {
 ?spisovatel wdt:P106 wd:Q36180 . #spisovatel
 ?spisovatel wdt:P27 wd:Q213 . #české občanství
 ?dilo wdt:P50 ?spisovatel . #zjistit díla spisovatele
 ?dilo wdt:P31/wdt:P279* wd:Q7725634 . #pouze literární díla
 SERVICE wikibase:label {
  bd:serviceParam wikibase:language "cs" .
 }
} GROUP BY ?spisovatel ?spisovatelLabel
ORDER BY DESC (?pocetdel)

Try it!

Práce s datovými typyEdit

 • Řetězce:
  • "řetězec"
  • "string"@en
  • "řetězec"^^xsd:string
  • '''Složitý řetězec s různými 'typy' "uvozovek".'''
 • Celá čísla:
  • 1
  • "1"^^xsd:integer
 • Desetinná čísla:
  • 1.5
  • "1.5"^^xsd:decimal
 • Boolean:
  • true
  • "true"^^xsd:boolean
  • false
  • "false"^^xsd:boolean
 • Datum a čas
  • "2017-06-24T18:00:00Z"^xsd:dateTime

FunkceEdit

Seznam některých užitečných funkcí:

 • now() - vrátí aktuální čas
 • IF(podmínky, hodnota1, hodnota2) - vrátí hodnotu na základě podmínky
  • syntaxe: IF(podmínky, hodnota vrácená pokud podmínky platí, hodnota vrácená pokud podmínky neplatí)
   • || = or
   • && = and

LexémyEdit

 • lexém
  • ?lexem a ontolex:LexicalEntry
 • jazyk
  • ?lexem dct:language wdt:[Q položka jazyka]
 • lemma
  • ?lexem wikibase:lemma ?lemma
 • lexikální kategorie
  • ?lexem wikibase:lexicalCategory ?kategorie
 • tvar
  • ?lexem ontolex:lexicalForm ?tvar
  • ?tvar a ontolex:Form
 • text tvaru
  • ?tvar ontolex:representation ?textTvaru
 • gramatická vlastnost tvaru
  • ?tvar wikibase:grammaticalFeature ?vlastnost
 • význam
  • ?lexem ontolex:sense ?vyznam
  • ?vyznam a ontolex:LexicalSense
 • glosa
  • ?vyznam skos:definition ?glosa

Příklad - české lexémyEdit

SELECT ?l ?lemma WHERE {
 ?l a ontolex:LexicalEntry ;
    dct:language wd:Q9056 ; #české lexémy
    wikibase:lemma ?lemma .
} LIMIT 10000

Try it!

Příklad - tvaryEdit

SELECT ?tvar ?textTvaru ?vlastnost WHERE {
 #tvary lexému s českým lemmatem "začátek"
 ?l a ontolex:LexicalEntry ;
    dct:language wd:Q9056 ; #lexémy v češtině
    wikibase:lemma "začátek"@cs ; #lexémy s lemmatem "začátek" v češtině
    ontolex:lexicalForm ?tvar .
 ?tvar a ontolex:Form ; #tvary těchto lexémů
     ontolex:representation ?textTvaru ; #textové reprezentace těchto tvarů
     wikibase:grammaticalFeature ?vlastnost . #gramatické vlastnosti těchto tvarů
}

Try it!

Příklad - významy a glosyEdit

SELECT ?vyznam ?glosa WHERE {
 #významy a glosy lexému s českým lemmatem "pes" v češtině
 ?l a ontolex:LexicalEntry ;
    dct:language wd:Q9056 ; #lexémy v češtině
    wikibase:lemma "pes"@cs ; #lexémy s lemmatem "pes" v češtině
    ontolex:sense ?vyznam . 
 ?vyznam a ontolex:LexicalSense ; #významy takových lexémů
      skos:definition ?glosa . #glosy těchto významů
 FILTER (LANG (?glosa) = "cs") #pouze české glosy
}

Try it!

Příklad - položky odpovídající významůmEdit

SELECT ?vyznam ?glosa ?polozka WHERE {
 #významy a glosy lexému s českým lemmatem "pes" v češtině
 ?l a ontolex:LexicalEntry ;
    dct:language wd:Q9056 ; #lexémy v češtině
    wikibase:lemma "pes"@cs ; #lexémy s lemmatem "pes" v češtině
    ontolex:sense ?vyznam . 
 ?vyznam a ontolex:LexicalSense ; #významy takových lexémů
      skos:definition ?glosa ; #glosy těchto významů
      wdt:P5137 ?polozka #odpovídající položky
 FILTER (LANG (?glosa) = "cs") #pouze české glosy
}

Try it!

Příklad - česká podstatná jména bez tvarůEdit

SELECT ?l ?lemma WHERE {
 #české lexémy bez tvarů
 ?l a ontolex:LexicalEntry ;
    dct:language wd:Q9056 ; #lexémy v češtině
    wikibase:lexicalCategory wd:Q1084 ; #podstatná jména
    wikibase:lemma ?lemma .
 FILTER NOT EXISTS {?l ontolex:lexicalForm ?tvar} #bez tvarů
}

Try it!

Příklad - české lexémy bez významuEdit

SELECT ?l ?lemma WHERE {
 #české lexémy bez významu
 ?l a ontolex:LexicalEntry ;
    dct:language wd:Q9056 ; #lexémy v češtině
    wikibase:lemma ?lemma .
 FILTER NOT EXISTS {?l ontolex:sense ?vyznam } #bez významu
}

Try it!

Jiné dotazyEdit

Čeští spisovatelé mladší 35 letEdit

#čeští žijící spisovatelé mladší 35 let s přesností data narození alespoň rok (seřazeni od nejmladšího)
SELECT ?spisovatel ?spisovatelLabel ?datumnarozeni ?vek WHERE {
 ?spisovatel wdt:P106 wd:Q36180 . #povoláním spisovatel
 ?spisovatel wdt:P27 wd:Q213 . #české státní občanství
 ?spisovatel p:P569/psv:P569 ?datumnarozeniuzel. #získat uzel s hodnotou data narození
 ?datumnarozeniuzel wikibase:timePrecision ?presnost. #získat z uzlu hodnotu přesnosti
 ?datumnarozeniuzel wikibase:timeValue ?datumnarozeni . #získat z uzlu hodnotu data narození
 BIND (now() as ?nyni) #vytvořit proměnnou ?nyni s aktuálním datem
 BIND ( year(?nyni) - year(?datumnarozeni) - if(month(?nyni) < month(?datumnarozeni) || ((month(?nyni) = month(?datumnarozeni) && day(?nyni) < day(?datumnarozeni))),1,0) as ?vek ) #vypočítat věk
 FILTER (?presnost > "8"^^xsd:integer) #vyfiltrovat data s menší přesností, než jsou roky
 FILTER (?vek < "35"^^xsd:integer) #vyfiltrovat spisovatele starší 34 let
 FILTER NOT EXISTS { ?spisovatel p:P570 ?cokoliv } #nemá vyplněné datum úmrtí
 SERVICE wikibase:label {
  bd:serviceParam wikibase:language "cs,en" .
 }
} GROUP BY ?spisovatel ?spisovatelLabel ?datumnarozeni ?vek
ORDER BY DESC (?datumnarozeni)

Try it!

Odkaz "Zkuste to!" je nefunkční kvůli svislítkům v kódu

Anatomické struktury s aliasyEdit

SELECT ?struktura ?strukturaLabel ?alias WHERE {
	?struktura wdt:P279* wd:Q4936952 .
  OPTIONAL {?struktura skos:altLabel ?alias FILTER (LANG (?alias) = "cs")}
  SERVICE wikibase:label { 
   bd:serviceParam wikibase:language "cs"
  }
}

Try it!

OdkazyEdit