User:TongcyDai/Sandbox

Sinitic languages Babels edit

Babel user information
nan-0 Chit-ê iōng-chiá m̄-bat Bân-lâm-gú (ia̍h-sī liáu-kái ū khùn-lân).
nan-1 Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-gú ê lêng-le̍k sī chho·-kip.
nan-2 Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-gú ê lêng-le̍k sī tiong-kip.
nan-3 Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-gú ê lêng-le̍k sī ko-kip.
nan-4 Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-gú ē lêng-le̍k sī chiap-kīn bó-gú.
nan-5 Cī ciáh ê̤ṳng-hô tĕ̤k-siā Bân-lâm-gú gì nèng-lĭk iā ciŏng-ngiĕk.
茲隻用戶讀寫Bân-lâm-gú其能力嘢專業
nan-N Chit-ê iōng-chiá tùi sè-hàn tō kóng Bân-lâm-gú.
hak-0 Liá chak yung-fu vàn-chhiòn m̀ hiáu Hak-kâ-ngî.
邇隻用戶完全毋曉客家語
hak-1 Liá chak yung-fu thu̍k-siá Hak-kâ-ngî ke nèn-li̍t he chhû-khip.
邇隻用戶讀寫客家語嘅能力是初級
hak-2 Liá chak yung-fu thu̍k-siá Hak-kâ-ngî ke nèn-li̍t he chûng-tén.
邇隻用戶讀寫客家語嘅能力是中等
hak-3 Liá chak yung-fu thu̍k-siá Hak-kâ-ngî ke nèn-li̍t he kô-khip.
邇隻用戶讀寫客家語嘅能力是高級
hak-4 Liá chak yung-fu thu̍k-siá Hak-kâ-ngî ke nèn-li̍t he chiap-khiun mû-ngî.
邇隻用戶讀寫客家語嘅能力是接近母語
hak-5 Liá chak yung-fu thu̍k-siá Hak-kâ-ngî ke nèn-li̍t tông chôn-ngia̍p.
邇隻用戶讀寫客家語嘅能力當專業
hak-N Liá chak yung-fu ke mû-ngî he Hak-kâ-ngî.
邇隻用戶嘅母語客家語
zh-Hant-0 這位使用者不瞭解(或在一定程度上難以理解)繁體中文
zh-Hant-1 這位使用者有基本水平的繁體中文知識。
zh-Hant-2 這位使用者有中等水平的繁體中文知識。
zh-Hant-3 這位使用者有進階水平的繁體中文知識。
zh-Hant-4 這位使用者有接近母語使用者水平的繁體中文知識。
zh-Hant-5 這位使用者有專業水平的繁體中文知識。
zh-Hant-N 繁體中文是這位使用者的母語
zh-Hans-0 这位用户不懂或很难理解简体中文
zh-Hans-1 这位用户的简体中文达到初级水平
zh-Hans-2 这位用户的简体中文达到中级水平
zh-Hans-3 这位用户的简体中文达到高级水平。
zh-Hans-4 这位用户的简体中文达到接近母语水平
zh-Hans-5 这位用户的简体中文达到专业水平
[[Template:User zh-hans        ]]
zh-Hant-TW-0 這位使用者不瞭解(或在一定程度上難以理解)臺式繁體中文
zh-Hant-TW-1 這位使用者有基本水平的臺式繁體中文知識。
zh-Hant-TW-2 這位使用者有中等水平的臺式繁體中文知識。
zh-Hant-TW-3 這位使用者有進階水平的臺式繁體中文知識。
zh-Hant-TW-4 這位使用者有接近母語使用者水平的臺式繁體中文知識。
zh-Hant-TW-5 這位使用者有專業水平的臺式繁體中文知識。
[[Template:User zh-tw-N        ]]
cmn-0 This user has no knowledge of Mandarin Chinese (or understands it with considerable difficulty).
cmn-1 This user has basic knowledge of Mandarin Chinese.
cmn-2 This user has intermediate knowledge of Mandarin Chinese.
cmn-3 This user has advanced knowledge of Mandarin Chinese.
cmn-4 This user has near native speaker knowledge of Mandarin Chinese.
cmn-5 This user has professional knowledge of Mandarin Chinese.
cmn-N This user has a native understanding of Mandarin Chinese.
wuu-0 箇位用户呒没吴语个知识(或者觉着渠交关难懂)。
wuu-1 箇位用户有基本吴语知识。
wuu-2 箇位用户有中等吴语知识。
wuu-3 箇位用户有高等吴语知识。
wuu-4 箇位用户有接近母语人吴语知识。
wuu-5 箇位用户有专业吴语知识。
wuu-N 箇位用户以吴语母语
hsn-0 这位用户不懂或很难理解湘语
hsn-1 这位用户的湘语达到初级水平
hsn-2 这位用户的湘语达到中级水平
hsn-3 这位用户的湘语达到高级水平
hsn-4 这位用户的湘语达到接近母语水平
hsn-5 这位用户的湘语达到专业水平
hsn-N 湘语是这位用户的母语
gan-0 箇隻用戶冇滴子贛語嗰水平(或者好艱難去聽轉佢)。
gan-1 箇隻用戶有滴把子贛語水平。
gan-2 箇隻用戶有一般子贛語水平。
gan-3 箇隻用戶有蠻靚贛語水平。
gan-4 箇隻用戶有好喫價贛語水平。
gan-5 箇隻用戶有專業贛語能力。
gan-N 箇隻用戶曉得贛語母語
yue-0 呢位用戶完全唔識(或者好難明)粵語
yue-1 呢位用戶有基本粵語知識。
yue-2 呢位用戶有中等粵語知識。
yue-3 呢位用戶有高等粵語知識。
yue-4 呢位用戶有接近母語程度嘅粵語知識。
yue-5 呢位用戶有專業粵語知識。
yue-N 呢位用戶嘅母語粵語
cjy-0 This user has no knowledge of Jin (or understands it with considerable difficulty).
cjy-1 This user has basic knowledge of Jin.
cjy-2 This user has intermediate knowledge of Jin.
cjy-3 This user has advanced knowledge of Jin.
cjy-4 This user has near native speaker knowledge of Jin.
cjy-5 This user has professional knowledge of Jin.
cjy-N This user has a native understanding of Jin.
czh-0 This user has no knowledge of Huizhou Chinese (or understands it with considerable difficulty).
czh-1 This user has basic knowledge of Huizhou Chinese.
czh-2 This user has intermediate knowledge of Huizhou Chinese.
czh-3 This user has advanced knowledge of Huizhou Chinese.
czh-4 This user has near native speaker knowledge of Huizhou Chinese.
czh-5 This user has professional knowledge of Huizhou Chinese.
czh-N This user has a native understanding of Huizhou Chinese.
lzh-0 此君不通文言也。
lzh-1 此君粗通文言也。
lzh-2 此君有志文言也。
lzh-3 此君工於文言也。
lzh-4 此君出口成文,精於文言之道也。
lzh-5 此君下筆如神文言之道,瞭然於心也。
lzh-N 此君三歲能屬文,文言無異母語也。
Users by language

Cannot use:

  1. zh-mandarin-X
  2. zh-tw-N (zh-tw)
  3. zh-min-X
  4. zh-pin