વિકિડેટા:વિકિમીડિયા કોમન્સ

This page is a translated version of the page Wikidata:Wikimedia Commons and the translation is 50% complete.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎català • ‎dansk • ‎euskara • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎svenska • ‎čeština • ‎македонски • ‎українська • ‎العربية • ‎ગુજરાતી • ‎中文 • ‎日本語 • ‎ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ

ઝાંખી

 

કેવી રીતે મદદ કરવી

 

સામેલ થાવ

 

પ્રોજેક્ટ ચર્ચા અને વિકાસ

 

સંપત્તિ

 

Wikidata:Wikimedia Commons

Welcome to the Wikidata:Wikimedia Commons portal for discussing integration of Wikimedia Commons and Wikidata. This portal homepage serves as a beginner-friendly overview of Wikidata for the Wikimedia Commons community.

  • Following deployment, ways for all વિકિમીડિયા કોમન્સ યોગદાનકર્તાઓ to contribute will be listed at How to help.
  • If you're active on Wikimedia Commons, please add yourself to the list of ambassadors on the Get involved page.
  • For discussion of how Wikidata could support Wikimedia Commons, see Project discussion & development.
  • Relevant documentation and related links are available at Resources.

Overview

What is Wikidata?

Wikidata is a free knowledge base that can be read and edited by both humans and machines. It does for data what Wikimedia Commons does for media files: it centralizes access to and management of structured data for the various projects that are part of the Wikimedia Foundation family. This means that similar content in different languages, mappings and links between sites, and other elements that are useful to multiple projects only need to be recorded and maintained once, rather than in each of the hundreds of projects.

Structured data also means that content can be organized and stored in a defined way, often in order to encode meaning and preserve relationships between different items. It allows machines to 'read', understand, and process information and, in doing so, opens up a lot of exciting ways for data to be used and re-used!

Wikidata will provide structure for all the knowledge stored in its sister projects including Wikimedia Commons.

Understanding Wikidata

Instead of pages (the main type of content for most wikis), Wikidata is made up of items. Items are used to represent all the things in human knowledge, including topics, concepts, and objects. For example, the 1988 Summer Olympics, love, Elvis Presley, and gorilla are all items in Wikidata. Each item also has a unique identifier (starting with a Q prefix) and its own page in the Wikidata main namespace. For example, for the items listed above, 1988 Summer Olympics (Q8470), love (Q316), Elvis Presley (Q303) and Gorilla (Q36611) are the respective item pages. These pages are where all the data for each item is added, edited, and maintained, including links to other Wikimedia project sites (these are known as sitelinks or interwiki links).

Each page has four sections:

  • At the top is the Label, the Description and any aliases. You will see these in your selected language but Wikidata also has these in other languages. If you have Babel Box in your User page then you will see the label, description and aliases in the languages you have listed there.
  • The next section of the item page are the statements. Each of these starts with a property. This followed by an value which will have one of the following datatypes;- an item, a date, a text string, a monolingual text, or a number (which may have units) . These values can have qualifiers - additional statements each with a property and an value - and a reference - statements describing where the main statement can be confirmed. Some times a property has two or more values each of which can have qualifiers and references.
  • Next come the external identifiers, special forms of statements like the above, but supplying identifiers used in other databases (with links where possible).
  • The next section of the page groups sitelinks. Links to the one page on each wiki which deals with the topic of this item. These sitelinks are used by various Wikimedia projects to create language links on the corresponding wiki pages. These links are also used to identify the item from which the wiki page can import statement info, for example to fill infoboxes.

This means that when it comes to capturing and collecting Wikimedia Commons data, each કોમન્સ ગેલેરી, for example, can be linked to an item on Wikidata, which in turn would then link out to every page for, corresponding to, or about that કોમન્સ ગેલેરી on any other Wikimedia project via sitelinks; the item page would also list data statements with facts related to the કોમન્સ ગેલેરી (like "instance of", "topic's main category", etc.). For example, one such કોમન્સ ગેલેરી item page could be Earth (Q2).

Similar to items, statement properties are referenced with unique identifiers starting with a P (instead of a Q); for example, "instance of" would be represented by instance of (P31).

What does this mean?

Wikidata already holds data in many languages that can be re-used on multiple sister projects, and new data is constantly being added. Wikidata also enables content in sister projects to be enriched with additional facts and information (stored as data statements on item pages).

The choice to use this data is left entirely to the Wikimedia Commons community—future changes to the wiki software will only provide an option to retrieve information from Wikidata if desired.

Wikidata also offers sister projects the ability to manage sitelinks (aka as interwiki links) in one, centralized place. For all sister projects, sitelinks serve as a replacement for a previous system of interlanguage links that was used to link from a page in one language on Wikimedia Commons to an equivalent page in another language, for example the English Wikimedia Commons page on Earth to the Catalan Wikipedia page Terra and the Welsh Wikipedia page Y Ddaear. These interlanguage links used to be stored locally on each Wikimedia Commons page in the wikitext and maintained separately in each language so that if the name of a page changed or was moved, then pages in each language would need to have their links updated to reflect the changes. Sitelinks thereby improve upon this system by having everything stored and managed in Wikidata from an item page, in this case Earth (Q2).

It is still possible, however, to keep the links in the wikitext and completely suppress all Wikidata links by using the magicword {{noexternallanglinks}} if desired. The magic word also supports suppression of only specific languages, in the form of {{noexternallanglinks:es|fr|it}} which would suppress only the Spanish, French, and Italian links.

Note: for Wikimedia Commons, the sitelinks connect Wikimedia Commons pages with their corresponding pages on Wikipedia sites (rather than different language versions of the same pages on Wikimedia Commons).