சுயசரிதம்

This page is a translated version of the page Wikidata:Autobiography and the translation is 14% complete.
Outdated translations are marked like this.

இப்பக்கம், விக்கிடேடாவில் தங்கள் எதிர்பார்பான தங்களை பற்றியோ, அல்லது தாங்கள் விவரித்தவர் பற்றி விவரிக்கும். ஒருவேளை தங்களை பற்றி தரவு இல்லை மற்றும் உருவாக்க விரும்பினால் இதை படிக்ககுறிப்பிடத்தக்க தேவைகள்.விக்கிடேடா மேலும் பெற்றுள்ளது வாழும் மக்களைப் பற்றிய தகவல்களை எவ்வாறு நிர்வகிப்பது என்பது பற்றிய கொள்கை. நீங்கள் விக்கிடேட்டாவைப் பயன்படுத்துவீர்கள் என்று நம்புகிறோம், மேலும் அதைக் கட்டியெழுப்ப எங்களுக்கு உதவுங்கள். நீங்கள் இப்பொது துவங்கலாம் உதவி பக்கங்கள்.

உங்கள் சரிதம்

விக்கிடேடாவில்

In general on Wikidata it is allowed to edit the data item about yourself, (or someone you know or represent). However, you should not create an item about yourself unless you are sure that it fulfils the notability criteria.

If you add statements about aspects of your life history, like your birthplace, or things you have achieved, such as a job, qualification or honour, these must be sourced to a reliable, verifiable source. (You may use your website, blog, Facebook or Twitter, but they may only be used as references for information about yourself, not others.)

Similarly you should not remove sourced statements - if you think they are wrong, please raise the matter at Project chat, where you can also discuss any other issues or concerns about the item. Alternatively, you can request the removal of private information by emailing privacy@wikidata.org.

There are over 300 Wikipedias, in different languages. The "notability" criteria for inclusion (having an article about you) are generally much stricter than on Wikidata; please do not create a Wikipedia article about yourself. If there is an article about you, in one or more Wikipedia projects, you should be very careful to adhere to the local policy before editing it.

Wikimedia Foundation policies

On 9 April 2009, the Wikimedia Foundation's Board of Trustees passed a resolution regarding Wikimedia's handling of material in biographies of living people (BLPs). It noted that there are problems with some BLPs being overly promotional in tone, being vandalized, and containing errors and smears. The Foundation urges that special attention be paid to neutrality and verifiability regarding living persons; that human dignity and personal privacy be taken into account, especially in articles of ephemeral or marginal interest; and that anyone who has a complaint about how they are described on the project's websites be treated with patience, kindness, and respect.

You may raise any concerns you have, on the Project chat, on the Administrators' Noticeboard, or on the talk page of the editor concerned. If you are not satisfied with the response of editors and admins to a concern about biographical material about living people, you can contact the Wikimedia Foundation directly.

If you are editing Wikidata for reward (as part of your job, for money, or for some other consideration), you must declare that (on your user page, talk pages, or edit summaries) according to Wikimedia Foundation policy on paid editing.

Identifiers

Wikidata stores a large number of types of unique identifiers which can be used to disambiguate you from other people with the same name, and on the other hand can unify records about you no matter how your name is provided. These include, (but are not limited to) VIAF, ISNI, ORCID, ResearcherID, Scopus, and Google Scholar. If you find these relationships missing from the item about you on Wikidata, you may add them, or, again, drop a note on Project chat.

Wikidata editors

Editors in Wikidata or one of its sister projects like Wikipedia can also add these identifiers to their user page using the "Authority control" template - see for example this guide to doing so for ORCID, an ID scheme for which editors are eligible to register.

Media

Pictures

Wikidata can include a link to a photograph of you. You can supply a suitable photograph but you must only upload one for which you hold the copyright (usually because you took it). If a family member, colleague or friend took a suitable picture, they can upload it. See the general wikimedia guide to uploading pictures of yourself.

Spoken voice

You can submit a recording (or several, one in each language that you speak) of your spoken voice, so that people know what you sound like and how you pronounce your name. For details, see the project page.