(Q21101275)

English

protein tyrosine kinase 2 beta

mammalian protein found in Homo sapiens

 • RAFTK
 • protein-tyrosine kinase 2-beta
 • PTK2B protein tyrosine kinase 2 beta
 • proline-rich tyrosine kinase 2
 • FADK 2
 • CAKB
 • CAK-beta
 • calcium-dependent tyrosine kinase
 • related adhesion focal tyrosine kinase
 • PTK2B
 • calcium-regulated non-receptor proline-rich tyrosine kinase
 • focal adhesion kinase 2
 • CADTK
 • protein kinase B
 • cell adhesion kinase beta

Statements

6 references
6 references
7 references