Help:Label/glEtiquetas

En Wikidata, a etiqueta dun elemento é, normalmente, o nome máis importante polo que se coñece a entidade que representa. Non é necesario que sexa única (nin na lingua specífica nin en todo o proxecto no seu conxunto), pero o que si debe ser único é o par etiqueta-descrición.

1) Desambiguación

Icono que describe a non neceisdade de desambiguar nas propias etiquetas. preferencia en Wikidata de usar a letra minúscula ao inicio das etiquetas.As etiquetas poden ser ambiguas. Por isto, só conteñen o nome, sen engadidos entre parenteses ou tras unha coma. A desambiguación realízase na descrición, non na etiqueta.

2) Capitalización

Icono que describe a preferencia en Wikidata de usar a letra minúscula ao inicio das etiquetas.A etiquetas comezan con minúscula excepto naqueles casos nos que ortográficamente sexa necesaria a maiúscual dentro de un texto (vgr. nome propios).

3) Sen páxina en galego

¿Qué debe facerse se non existe unha páxina en galego e tampouco hai unha tradución acordada? Véxase Debate en curso (en inglés).

Ejemplos


Londres (Ontario) Londres (con cidade en Ontario (Canadá) no campo de descrición)


Roma (película de 2004) Roma (con película de Federico Fellini no campo de descrición)


Tesoiras tesoiras (con ferramenta manual que serve para cortar no campo descrición; por ser un nome común comeza con minúscula)

Véxase también